Προσφορά διερμηνείας

Η γλώσσα από την οποία θα γίνει η διερμηνεία
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανιστούν περισσότερες γλώσσες.
Οι γλώσσες προς τις οποίες θέλετε να γίνεται η διερμηνεία
Οι γλώσσες προς τις οποίες θέλετε να μεταφραστεί το έγγραφο.
Γενικά, Τεχνικά, Νομικά, Ιατρικά, κ.λπ.
Συμπληρώστε τυχόν περαιτέρω πληροφορίες για τη διάρκεια της διερμηνείας